ಬುಧವಾರ, ಜೂನ್ 17, 2020

ಕಾಯಕದ ಹೊಳಪು!

ಹೊಳೆಯುವ ಹೊಳಪು, ಹೊಳಪಲ್ಲ
ಚಿಂತನಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿವು!
ಹೊಳೆದು ಹರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದು
ನಭಾತೀರದ ಕದವ ತಟ್ಟಿ
ಮುಗಿಲ ಮಲ್ಲಿಗೆಯೊಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ರಮಿಸುವುದು!
ಹೊಳೆವುದು ಹೊಳಪು ಹದವಿಲ್ಲದೆ||


                     (ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

ಒಂದರ್ಥದಲಿ ಮಿಗಿಲು ಕಾಯಕಗಯ್ಯುವುದು
ಭೂದೇವಿಯ ಮಡಿಲ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲಿ|
ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮನವು ಬಿಡದೆ ಗೈದರೆ ತಾನು
ಒಗ್ಗದೇ ಹರಿವ ಬೆವರ ತ್ರಾಣದಲಿ|
ಒಗ್ಗುವುದು ಹಿಗ್ಗುವುದು ಒಗ್ಗಿನೊಳು ಹೊಕ್ಕಿದರೆ
ಒಗ್ಗದ ಕಾಯವೊಮ್ಮೆಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಸಕ್ಕರೆ|
ಮನವ ಸೈರಿಸಿ ದುಡಿದೊಡೆ 
ಭಕ್ತಿ ಕಾಣ, ಅದುವೇ ಮುಕ್ತಿ||

ಬಯಸಿ ಬರದಿರೆ ದೇಹ, ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಕರೆ ತಾ
ದೇಹವಿದು ಅಲ್ಪ, ಕೊಳಕು ಪಿಂಡ|
ಸಿಟ್ಟಿನಲಿ ಮೋಹದಲಿ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗರಾದಿಯಲಿ
ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖಕೆ ಮೀಯ್ವ ಮಂಕು ಹೊಂಡ||

ದೇಹವಿದು ಕ್ಷಣಿಕ, ನೀರಮೇಲಣ ಗುಳ್ಳೆ
ಎನಿತುಪಕಾರದ ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಲಿ ನಾಸಿಕ ಹೊಳ್ಳೆ|
ಕಾಲ-ಕಾಲರಾದಿಯಲೂ ಕಾಯಕದೆ ಜಯಾ-ವಿಜಯ
ಕಾಯಕಶೂನ್ಯದವಗೆ ತಪ್ಪದು ಪರಾಜಯ|
'ಜೀವನ ಗ್ರಹಿಕೆ' ಇದುವೇ ಬದುಕಿನ ನಿಜಮಂತ್ರ
ಜೀವ ಜಂಜಾಟದಲಿ ಅರಿತುಕೋ ಈ ತಂತ್ರ||

-ಎಂ.ಕೆ.ಹರಕೆ

ಗುರುವಾರ, ಜೂನ್ 11, 2020

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲು

ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೆಲ್ಲು ನೀ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ
ನನ್ನಯ್ಯ ಕಲ್ಲಯ್ಯ-ಮಲ್ಲಯ್ಯನೇ||

ಹಾಲು ಹಲ್ಲಿನ, ಜೊಲ್ಲ ಸುರಿಸುವ, ಪ್ರಫುಲ್ಲ ತೊದಲು ಸೊಲ್ಲಿಗನು ನೀ;
ನೀಳ ಕಾಯನು ಕೂಡ|
ಕಹಿ ಕಾರುವ, ಪಿತ್ತವುಕ್ಕಿಸುವ, ಕಲ್ಲಿನಂತಹ ಕಗ್ಗಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಯಿದು;
ಬಿಸುಟುವುದು ನಿನ್ನ ಬಾಯ ಒಸಡು||

ನೆಲ್ಲಿಯಿದು ಕಂದ ಸಿಹಿ-ಬೆಲ್ಲವಲ್ಲ
ಹಿಂಡುವುದು ಹುಳಿ ನೆತ್ತರಲಿ, ಮಿತಿಯಿರಲಿ|
ಮೆಲ್ಲುವ ಪರಿಭಾಷೆ ನೀನೆಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ, ಮೃದು ಮಲ್ಲಿಗೆಯಲಿ ಹೆಣೆದ ಹೂಬಿಲ್ಲು ನೀನಿನ್ನು|
ಮೆಲ್ಲುವ ಪರಿಯ ನಾಬಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ, ಕೇಳಿಲ್ಲಿ!
ಕಲ್ಲು ತಿಂದು ಕರಗಿಸುವ, ನೀನಾಗಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಿಂದೀಗಲೇ
ಕೊಲ್ಲು ಈ 'ನೆಲ್ಲಿ'ಯ ಮೋಹ ||

                     (ಚಿತ್ರಕೃಪೆ: ಅಂತರ್ಜಾಲ)

ನಿಜಕೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ! ನೆಲ್ಲಿಯನು ತಿಂಬುವುದು
ತೊಳೆದು ತಾ ನೆಲ್ಲಿಯನು ನಲ್ಲಿಯ ತಿಳಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ;
ತುಂಬದಕೆ ಸಮ-ಪ್ರಮಾಣದ ಉಪ್ಪು-ಖಾರದಾಗರವನು|
ಕೇಳಿಲ್ಲಿ,
ಮಿತವಿರಲಿ ತಿನಿಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಿತವಿರಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹಿತ-ಮಿತ ಮತ್ತೆಲ್ಲದರಲಿ||

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ನಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ನಲ್ಲಿಯ ಬಳಿನಿಂತು ನೆಲ್ಲಿಯನು ತೋರುತ
ನಲ್ಲೆಗೆ ಹೀಗೆಂದನು- 
ಅಂದು ನನ್ನಪ್ಪನಿಂದ ಬಾಳೆಂಬ ಪಥಕೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ ಸದ್ಗುಣದ ನೆಲ್ಲಿಯಿದು|
ಉಪ್ಪು-ಹುಳಿ-ಖಾರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಸೆದು ಹಿತಿಮಿತಿಯನ್ನರುಹಿದ ಸಾರವಿದು|
ಜೀವ ಭಾವ ಭೇದಗಳ ಪರಿಯ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಜೀವನಾನ್ವಯದ ಸೊಲ್ಲಿದು|
ಕೇಳು ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ ಇದ, ನಾ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಪೆನು;
ನನ್ನಪ್ಪ ನನಗರುಹಿದಂತೆ!!

ಎಲ್ಲದಕೂ ಪ್ರಮಾಣವುಂಟು, ನಲ್ಲೆ ನೀನದನು ಬಲ್ಲೆಯಾ?
ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ!
ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ತುಚ್ಛವೆಂದರೆ ಘನ!
ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಗ್ರಹಿಸು, ಹೆಚ್ಚಿದರೆ ನಿಗ್ರಹಿಸು|
ನೀ ಒಲ್ಲೆಯೆಂದರೂ ನಿನ್ನ ಬಿಡದು ಬದುಕು....
ನೆಲ್ಲಿಯ ಕತೆಯಲ್ಲವಿದು, ಬಾಳಿನ ವ್ಯಥೆಯು! ನೆಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾಣು!

ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವೆ- ಕೇಳು ನನ್ನ ಹೂವೆ!
ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಹುದು ಸುತ್ತಲ ಜಗವೆಲ್ಲ||

- ಎಂ.ಕೆ. ಹರಕೆ

ಮೌನಜ್ವಾಲೆ

ಹಾಡು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಳುವ ಮರೆಯಬೇಕು ಮಾತು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ವಿರಹ ಮೌನಜ್ವಾಲೆ! ಯಾವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಲಾರೆನು ಕೂಡಿ-ಕಳೆಯಲಾರೆನು! ಅಂದವಾದ ಮೈಸಿರಿ ಕಳೆದು...